Hyundai

Hyundai Elantra

 • daljinski 2 gumba
 • art.HYN740
 • 433 mhz

Hyundai Santa Fee

 • daljinski 2 gumba
 • art.HYN742
 • 433 mhz

Hyundai I30

 • KI-7P (KIA7 silca)
 • FLIP+3 gumba
 • art.HYN750
 • 433 mhz , čip TP12 ID46

Hyundai IX35

 • KI-7P (KIA7 silca)
 • FLIP+3 gumba
 • art.HYN755
 • 433 mhz, čip TP12 ID46