Honda

Honda Civic

  • daljinski 3 gumba
  • art.HON700
  • 434 mhz

Honda HOND-31P

  • 2 gumba, TP08 čip
  • art.HON705
  • 434 mhz

Honda HOND-31P

  • 2 gumba, TP08 čip
  • art.HON710
  • 434 mhz